Wyniki z pojedynczego zlecenia

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Wyniki z pojedynczego zlecenia

Return to chapter overview

Wyniki pojedynczego zlecenia on-line - POMOC DLA UŻYTKOWNIKA

 

 

 

Każdy pacjent może uzyskać dostęp on-line do wyniku swoich badań na podstawie numeru zlecenia (niezależnie od posiadania Karty Stałego Klienta).

 

Korzystanie z serwisu "Wyniki on-line" w zakresie pojedynczych wyników sprowadza się do kilku prostych czynności:

 

logowania za pomocą numeru zlecenia i daty urodzenia pacjenta,
podglądu szczegółów zlecenia wraz z wynikami i dokumentami wydruków,
wylogowania z serwisu po uzyskaniu informacji.

 

 

 

LOGOWANIE

 

 

Aby zalogować się do serwisu "Wyniki on-line" w celu uzyskania dostępu do pojedynczych wyników, należy skorzystać ze strony wskazanej przez wykonawcę badań a następnie wybrać opcję "Wyniki na podstawie numeru zlecenia". 

 

Wygląd okna służącego do logowania przedstawiono poniżej:

 

OrderViewer_logowanie_recaptcha

 

Rys. Okno służące do logowania w celu podglądu wyników z pojedynczych zleceń.

 

 

W celu zalogowania należy wprowadzić dane w następujące pola:

 

"Numer zlecenia" - należy podać 10-cyfrowy numer zlecenia. Numer (kod) zlecenia jest widoczny w dokumencie "Potwierdzenie przyjęcia zlecenia", który jest wydawany w punkcie pobrań podczas rejestracji zlecenia. W przypadku podania błędnego numeru zlecenia logowanie nie będzie możliwe.
"Rok urodzenia" - należy podać rok urodzenia pacjenta przypisanego do zlecenia. W przypadku podania błędnego roku urodzenia logowanie nie będzie możliwe.
"Miesiąc urodzenia" - należy podać miesiąc urodzenia pacjenta przypisanego do zlecenia. W przypadku podania błędnego miesiąca urodzenia logowanie nie będzie możliwe.
"Dzień urodzenia" - należy podać dzień urodzenia pacjenta przypisanego do zlecenia. W przypadku podania błędnego dnia urodzenia logowanie nie będzie możliwe.
zaznaczyć "Nie jestem robotem" i pozytywnie przejść weryfikację przez narzędzie "reCAPTCHA". W przypadku niezaznaczenia pola logowanie nie będzie możliwe.

 

Po wpisaniu powyższych danych należy użyć klawisza [ZALOGUJ] lub klawisza [Enter] z klawiatury. 

Nastąpi wówczas sprawdzenie numeru zlecenia i przypisanej do niego daty urodzenia pacjenta. Jeśli dane podane podczas logowania są zgodne z danymi zapisanymi w systemie, wynik zostanie wyświetlony.

 

 

 

WYNIKI BADAŃ

 

 

Wygląd okna wyświetlanego po zalogowaniu przedstawiono poniżej:

 

OrderViewer_wyniki

Rys. Okno szczegółowych danych zlecenia.

 

 

Jest to okno pozwalające na przeglądanie danych administracyjnych zlecenia oraz danych zleconych w nim badań (wyniki, wydruki).

Dostępna jest informacja o lokalizacji laboratorium wykonującego badania ze zlecenia.

 

Dane okna rozmieszczone są w sekcjach:

 

DANE PACJENTA

 

"Nazwisko" - nazwisko pacjenta,
"Imię" - imię pacjenta,
"PESEL" - numer pesel pacjenta,
"Data urodzenia" - data urodzenia pacjenta,
"Adres", "Telefon" - dane teleadresowe pacjenta.

 

 

DANE ZLECENIA

 

"Numer zlecenia "- numer zlecenia,
"Data rejestracji" - data rejestracji zlecenia,
"Oddział"- oddział związany z lekarzem zlecającym badania,
"Lekarz"- lekarz zlecający badania,
"Zlecający"- kontrahent zlecający badania,
"Odbiorca"- odbiorca wyniku,
"Płatnik" - płatnik zlecenia.

 

 

WYKAZ BADAŃ

 

Dane badań rozmieszczone są w następujących kolumnach:

"Badanie" - zawiera nazwę badania,
"Parametr"- zawiera nazwę parametru,
"Wynik" - zawiera wynik,
"Jednostka"- zawiera jednostkę wyniku,
"L" - zawiera wartość Low dobranej normy,
"H" - zawiera wartość High dobranej normy,
"Norma" - zawiera flagę interpretującą wynik: LL, L, N, H, HH,
"Opis" - zawiera dodany opis do badania.

 

Wartości wyróżnione kolorem niebieskim oznaczają wynik poniżej normy (L, LL), kolorem czerwonym powyżej normy (H, HH).

 

Komunikaty "Brak wyników w formie tekstowej" oraz "Brak dokumentów" oznaczają, że zlecenie jest w trakcie przetwarzania przez laboratorium i wyniki pojawią się po zakończeniu procesu laboratoryjnego.

Komunikaty "Wynik zastrzeżony" oraz "Opis zastrzeżony" wyświetlane są w przypadku badań zastrzeżonych, których wyniki nie będą dostępne on-line.

 

 

WYDRUKI WYNIKÓW

 

Sekcję wydruków wyników z kompletnymi danymi przedstawiono poniżej:

sekcja_wydruki_wyników

Rys. Sekcja wydruków wyników.

 

Dane wydruków wyników powstałych w laboratorium rozmieszczono w następujących kolumnach:

"Data utworzenia" - data utworzenia wydruku wyniku,
"Spis badań na wydruku" - zawiera listę badań, których wyniki znalazły się na wydruku,
"Wynik (.pdf)" - zawiera wygenerowany wynik badania; podgląd wyniku w formacie .pdf można wyświetlić za pomocą ikony pdf,
"Podpis elektroniczny(.sig)" - zawiera dane podpisu elektronicznego w formacie .sig.;  dane można pobrać poprzez kliknięcie w ikonę podpisu,
"Wynik (.xml)" - zawiera podpisany dokument .xml wyniku; dane można pobrać poprzez kliknięcie w ikonę xml.

 

Dane w kolumnach "Podpis elektroniczny(.sig)" i "Wynik(.xml)" są dostępne tylko wówczas, gdy wynik został opatrzony podpisem elektronicznym.

 

Sekcja wydruki wyników może także zawierać "Odpis wyniku badania".

Odpis_wyniku

Rys. Odpis wyników badania.

 

Wydruk opisane jako "Odpis wyniku badania" oznacza, że wydruk wyniku został zeskanowany i przypięty do zlecenia.

 

 

Po zakończeniu przeglądania/pobierania wyników badań on-line należy wylogować się ze strony.

Służy do tego ikona [Wyloguj] obecna w prawym górnym rogu strony.